Sudhana könyvkiadó

lásd: facebook / sudhana kiadó

(Ezt 100, számozott példánmyban adtuk ki, 2009-ben. Még van belőle 3 példány - ha valakit érdekel.)

 

A Szent Piby

ahogy Robert Athlyi Rogers lejegyezte

 

The Holy Piby

by Robert Athlyi Rogers

 

 

 

 

PROCLAMATION OF THE HOUSE OF ATHLYI

Woodbridge, N.J., U.S.A. March 1924

His Holiness, Shepherd Athlyi, 1st of the House of Athlyi, supreme lord of the Afro Athlican Constructive Church, requests that all Negroes the world over celebrate concord in its fullness.

The first of August all members of the A.A.C. Church shall join in with the Universal Negro Improvement Association that there be a united day of joviality.

O God, bless thine Apostles, and help us to establish a Heaven on earth.

 

 

AZ ATHLYI HÁZ PROKLAMÁCIÓJA

1924. MÁRCIUSA, Woodbridge, New Jersey, USA

Őszentsége, Athlyi tiszteletes, az Athlyi Ház vezetője, az Afroathlikánus Teremtő Egyház feje úgy kívánja, hogy a fekete bőrű emberek a világ minden pontján örvendjenek, s ismerják meg tanításait. Az Afroathlikánus Teremtő Egyház első számú vezetője csatlakozni kíván a Fekete Bőrű Emberek Egyetemes Fejlesztési Szövetségéhez, s egyetért ezen szervezettel abban, hogy eljövend a nap, valamennyiünk boldogságának napja.

Ó, Uram, áldd meg a Te apostolaidat, és segíts minket abban, hogy létrehozzuk a Mennyországot itt, e földön!

 

 

 

 

THE FIRST BOOK OF ATHLYI CALLED ATHLYI

CHAPTER I

THE CREATION

From the beginning there was God and he spake and all things were made that are made.

The sixth day God made man for his glory, and all things were given unto him for his possession and for his use the woman hath God made of man and for the glory of the man that she serve him and raise up seed unto him.

And God rested the seventh day and hallowed it that men should do also.

Now when the man saw the woman that was made of him and for his glory, he loved her and married with her, consequently she bore children unto Him and they became the father and mother of all men.

And God called the man Adam and the woman Eve. They were of a mixed complexion.

And it came to pass that God commanded the man to give names to all things that are made.

 

ATHLYI ELSŐ KÖNYVE, AMELY AZ „ATHLYI” CÍMET VISELI

 

Első fejezet

A TEREMTÉS

S kezdetben valá az Úr, ki szólott, s minden megteremtődött, ami most létezik.

S a hatodik napon az Úr megteremté az embert, saját dicsőségére, s néki adományozott mindent, a kezébe adott mindent, s melléje egy asszonyt teremtett belőle, az ember dicsőségére, s hogy legyen, aki szolgálja, aki gyermekei világra hozzá és felneveli.

S a hetedik napon az Úr megpihent, és megparancsolá az embernek, tegyen ő is eképp.

Amikoron az ember látta, hogy egy asszony teremtődött az ő dicsőségére, amikoron meglátta ezt az asszonyt, beléje szerelmesedett, és véle házasságot kötött; s az asszony gyermekekkel ajándékozta meg őt, s eképp ők ketten váltak valamennyi ember apjává és anyjává.

S az Úr az embert Ádámnak, az asszonyt Évának nevezte el. Ők ketten igen sokban különböztek egymástól.

S az Úr megparancsolá az embernek, hogy adjon nevet mindennek, amit Ő megteremtett.

 

 

 

CHAPTER 2

DEAD BECAME ALIVE

And it came to pass that God entered the body of an unknown dead and the dead became alive, then did he walk about the earth in person. He dwelt among men and wrought many miracles so that the Kingdom of heaven might be verified. He suffered persecution and privation as an example of what ministers of the gospel must suffer to maintain the kingdom of God among men.

And it came to pass that God gave his name Elijah, and he called upon the name of the Lord God even though he himself was God.

Now when the time had appeared for God to return, the supreme angel commanded the chariot of heaven to meet him. And when the chariot appeared unto Elijah, he ascended and returned to his throne in heaven where he reigned from the beginning and shall, unto the end, King of kings, and God of gods.

Had the men in the days of Elijah's visit on earth taken a right record of his administration, long before this day the inhabitants of this earth would have known him as God of all men.

For in Elijah do the heavenly host worship as God of the universe and in him do I, Athlyi, believe as the only God.

He is the Lord of righteousness and of love, an industrious God, brave, omnipotent, omnipresent, a king of sympathy and of justice, giver of power and salvation, upon this God, and him only, his law and the Holy Ghost shall the Athlyians build their church.

We shall endeavour to please and serve him, for he is our God. We shall worship him with all our hearts and with all our souls, for unto us there is none so good as the Lord, our God. When the Lord God of Ethiopia is with us in the battle for that to which we are entitled, show me the foe so powerful to set us down? Verily I say unto you there is none.

But who can be so good as to please the conscience of the people that they say ye are of God? Who will pay such a price? Will you? Then, if so, lay down and let the public trod upon your head for a good name.

Verily I say unto you for this the Athlyians are bad, but on the scale of Justice, let them not be found wanting. Then shall they please the Lord God, maker of heaven and earth, and great shall be their reward in the kingdom of heaven.

 

 

Második fejezet

A HOLT ÉLŐVÉ VÁLIK

S úgy történt, hogy az Úr beléje hatolt egy ismeretlen halottnak testébe, s a halott élővé vált; az Úr eképp járt ezen a földön, személyesen. Az emberek között élt, és számos csodát bemutatott, hogy a Mennybéli Királyságba vetett hit igazolást nyerjen. Elszenvedte az üldöztetést és a szűkölködést, mert saját példáján keresztül kívánta megmutatni, milyen szenvedéseket kell átélniük a szent tanítás hirdetőinek azért, hogy fenntartsák az Úr királyságát az emberek között.

S az Úr ebben a testben lakozván az Elijah nevet viselte, és az Úristenhez fohászkodott, bár ő maga volt az Isten.

S amikor elérkezett az idő, hogy az Úr visszatérjen, a mennyekből szekéren megérkezett a legdicsőbb angyal, hogy elvigye őt. S amikor ez a szekér megjelent Elijah előtt, ő felszállt arra, és visszatért menybéli trónusára, ahonnan az idők kezdete óta uralkodott, s az idők végezetéig uralkodni fog, mert ő a királyok királya, az istenek istene.

Ha az emberek, akik a földön tett látogatása idején éltek, pontosan feljegyezték volna tetteit, a föld lakói már régóta tudnák, hogy nem más Ő, mint minden ember Istene.

Mert Elijahban a mennybéli sereg a mindenség Istenét imádta, és én, Athlyi őt tartam az egyetlen Istennek.

Ő az igazságosság és a szeretet ura, szorgalmas Isten, bátor, mindenható, mindenben jelen lévő, az együttérzés és az igazság királya, tőle származik az erő és az üdvösség; erre az Istenre, és csakis rá, az Ő törvényére, és a Szentlélekre fogják építeni egyházukat az athlyiánusok.

Igyekezni fogunk, hogy elnyerjük kegyeit és szolgáljuk Őt, mert Ő a mi Istenünk. Imádni forjuk, tiszta szívünkből, teljes lelkünkkel, mert számunkra nincs más, ki oly jó lenne, mint az Úr, a mi Istenünk. Amikor Etiópia Istene velünk van a csatában, melyet meg kell vívnunk, ugyan melyik ellenségünk lehet oly erős, hogy legyűrjön minket? Bizony mondom néktek, egyik sem.

Ki lehet oly jó, hogy az emberek elégedettek legyenek vele, és kijelenthessék: ő Istentől való. Ki fizet meg egy ilyen árat? Te talán megtennéd? Ha igen, feküdj le, és hagyd, hogy a tömeg a fejedre tiporjon egy jó névért.

Bizony mondom néktek, ebben az athlyiánusok rosszak, de az Igazság mércéjével mérve jók. Éppen ezért az Úrnak tetszőn cselekszenek, elégedetté teszik a mennyek és a föld teremtőjét, s így a mennyek királysága lesz az ő jutalmuk.

 

 

 

THE SECOND BOOK OF ATHLYI CALLED AGGREGATION

 

CHAPTER I

HEAVEN GRIEVED

For as much as the children of Ethiopia, God's favorite people of old, have turned away from his divine Majesty, neglecting life economic, believing they could on spiritual wings fly to the kingdom of God, consequently became a dependent for the welfare of others.

Therefore the whole heaven was grieved and there was a great lamentation in the Kingdom of God. Ethiopian mothers whose bodies have been dead for a thousand years, weeping for their suffering generations and shall not be comforted.

And behold two angels of the Lord resembling two saints of Ethiopia appeared before Athlyi and he inquired of them what is the cry?

And they answered him saying, Ethiopian mothers who have been dead a thousand years pleading before Elijah for the redemption of suffering Ethiopia and her posterities who by the feet of the nations are trodden.

 

 

Athlyi második könyve, amely a Gyülekezet címet viseli

Első fejezet

A Mennyek bánata

Mert amíg Etiópia gyermekei, Isten legkedvesebb népe a régiek közül, elfordultak őisteni fenségétől, nem vettek tudomást az élet rendjéről, azt hitták, lelki szárnyakkal képesek felrepülni Isten birodalmába, addig másoktól, mások boldogulásától függtek.

Emiatt a mennyekben nagy volt a szomorúság, nagy volt a gyász Isten birodalmában. Az etiópiai anyák, kiknek teste ezer éve halott, zokogva nézték utódaik szenvedését; semmi sem vigasztalhatta meg őket.

De lám, az Úr kér angyala, Etiópia két szentjének mása jelent meg Athlyi előtt, aki megkérdezte tőlük, mi a nagy bánat oka.

S az angyalok így válaszoltak neki:

- Az etiópiai anyák, akik már ezer éve halottak, most könyörögnek Elijahnak, szabadítsa meg Etiópiát a szenvedéstől, szabadítsa meg Etiópia gyermekeit, kiket más nemzetek lábbal tipornak.

 

 

Convention in Heaven

There is a great convention in heaven, saith the angels of the Lord, unto you this day we are sent by the Lord to felicitate. For thou art appointed the shepherd to lead Ethiopia's generations from the oppressive feet of the nations, and there are appointed also prophets to prepare the way before thee.

And it came to pass when Athlyi heard these sayings he feared with great astonishment and turned his face from the angels of the Lord. And there appeared unto him his divine highness Jesus Christ, Prince of the Kingdom of God, and said quickly behold the messengers of my Father.

At this saying Athlyi turned again to the angels of the Lord and said, thy will be done, O God of Ethiopia, but how can I be the shepherd, to lead millions of millions even from the end of the earth when as I am but a twig before the eyes of men?

 

Mennybéli tanácskozás

- Nagy tanácskozás folyt a mennyekben – mondták az Úr angyalai -, egészen eddig a napig, de most ide küldött minket az Úr, hogy elhozzuk a boldogságot. Te vagy az, akit pásztornak választott, te vezeted majd el Etiópia gyermekeit az elnyomó nemzetek lábai alól, de rajtad kívül vannak még kiválaszott próféták, akik előkészítik előtted az utat.

S mikor Athlyi meghallotta e szavakat, igen elcsodálkozott, s megrettent, és elfordította arcát az Úr angyalaitól. De akkor megjelent neki, a maga isteni fényességében Jézus Krisztus, Isten birodalmának hercege, és így szólt:

- Figyelmezz Atyám küldötteinek szavaira!

Ezt hallván Athlyi ismét az Úr angyalai felé fordult, és így szólott:

- Legyen meg a Te akaratod, Etiópia Istene! De hogyan lehetnék én a pásztor, hogyan vezethetnék milliókat akár a világ végére is, amikor csupán egy gally vagyok az emberek szemében?

 

 

The Heavens Open

And the angels of the Lord answered him saying, a twig that is made by the Holy Spirit, an instrument to lead men, is great in the sight of God, over which the armies of the earth or the hosts of hell shall not prevail.

And it came to pass that the angel who had the less to say lifted her eyes to heaven and stretched forth her arms over the earth and cried, blessed be thou Ethiopia, glory be the Father, thou Elijah, Hosanna, Hosanna to Jehovah, praise ye Douglas the convention have triumph.

There appeared a beautiful light on earth and when the light flashed Athlyi looked toward the heaven, and behold the heaven was -open and there was a great host of saints robed in blue, millions of millions as far as his eyes could see there was a mighty host.

When Athlyi sought the angels of the Lord they were not and he heard a voice say "Athlyi" and another "Athlyi" and he looked up and saw two angels ascending towards the celestial host.

 

A mennyek megnyílnak

S az Úr angyalai így válaszoltak neki:

- Egy gally, amelyet a Szentlélek teremtett, eszköz arra, hogy vezesse az embereket; ha Isten annak tartja, nag lehet egy gally is, nem győzhetik le a föld hadseregei, se a Pokol hordái.

S akkor az angyal, aki addig keveset szólt, felpillantott az égre, és kinyújotta a karját a föld fölé, és felkiáltott:

- Áldott légy, Etiópia, dicsőség az Atyának, neked, Elijah, hozsanna, hozsanna Jehovának, légy áldott, Douglas, dicsőség a tanácsnak!

Gyönyörű fény jelent meg a földön, és amikor a fény felvillant, Athlyi a mennyre nézett, és lám, a mennyek megnyíltak, és kék köntöst viselő szentek serege állt ott, milliók és milliók, amíg a szem ellátott; hatalmas volt a sereg.

Amikor Athlyi keresni kezdte az Úr angyalait, sehol sem látta őket, de hallott egy hangot:

- Athlyi…

Majd egy másik hangot is meghallott.

- Athlyi…

S felpillantott, és meglátta, hogy a két angyal a mennybéli sereg felé emelkedik.

 

Ethiopia Anointed

And when the two messengers of the Lord were midways they cried out unto the earth saying, blessed be thou Ethiopia for this day thou art anointed, thou are blest with a blessing, be ye forever united and stand up, let the world know your God.

And when the two angels of the Lord neared the multitude the whole host roared with a thunder of joy that shook the earth like a mighty earthquake.

And it came to pass that an angel robed in four colours came forward to receive them and the whole celestial multitude stood and quietly formed an aisle.

And when the two messengers appeared before the heavenly host they bowed to the multitude and turned themselves around and bowed also to the earth.

Then came forward the mighty Angel robed in four colors and placed a gold ring upon their heads, and came forward also two mothers of Ethiopia, each with a star in their right hand, and pinned them on the left breast of the two messengers of the Lord.

And it came to pass that heaven and earth shook three times and the two angels marched up the aisle and joined with the multitude.

 

Megszentelt Etiópia

S mikor az Úr két hírnöke félúton járt, lekiáltottak a földre:

- Légy áldott, Etiópia, mert ezen a napon megszentelődsz, áldást mondanak rád; légy örökké egységes, és állj fel, hadd ismerje meg a világ a te Istenedet!

Amikor pedig az Úr két angyala közeledett a sereghez, a szentek örömükben felkiáltottak, s ettől oly dörgés támadt, hogy a föld úgy rázkódott, mint földrengés idején.

S akkor egy négyszínű köntösbe öltözött angyal lépett elő, fogadta az érkezőket, és a mennybéli sokadalom csendesen félrehúzódván sorfalat állt.

Amikor a két hírnök megjelent a mennybéli sereg előtt, meghajoltak a szentek felé, majd megfordultak, és meghajoltak a föld felé is.

S akkor előlépett a négyszínű köntöts viselő hatalmas angyal, s aranykarikát helyezett a fejükre, majd előlépett két etiópiai anya is, mindketten egy-egy csillagot tartottak a jobb kezükben. Ezt a csillagot odatűzték az Úr két hírnökének mellére, a bal oldalra.

S akkor a menny és a föld háromszor megrázkódott, és a két angyal végighaladt a szentek sorfalai között, s együtt örvendett a sokadalommal.

 

 

Rejoicing in Heaven

There was great rejoicing in Heaven and singing hosanna to Elijah; praise ye Douglas; blessed be thou Ethiopia forever and forever; the people at the end of the known world, and world unknown, shall look for the coming of thy children with food and with rainment.

And when the two angels had joined the multitude and the mighty angel had finished his performance the said angel who was robed in colors turned to the heavenly host and said:

"Mothers of Ethiopia, the convention has triumphed, your sorrows have brought joy to Ethiopia, your tears have anointed her soil with a blessing, your cries have awakened her children throughout the earth, yea in the corners of the unknown world are they aroused, and is prophesying, saying prepare ye the way for a redeemer."

 

Öröm a mennyekben

S nagy volt az öröm a mennyikben, és hozsannát énekeltek Elijahnak.

- Áldott légy Douglas, áldott légy Etiópia, mindörökre, mert az emberek az ismert világ végén, és az ismeretlen világban is várni fogják gyermekeid érkeztét, étellel és ruhákkal.

S mikor a két angyal csatlakozott a sokadalomhoz, és a hatalmas angyal befejezte a beszédét, a színes köntös viselő angyal a mennybéli sokakhoz fordult, és így szólt:

- Etiópia anyjai, dicsőség a gyülekezetnek! Fájdalmatok elhozta Etiópia örömét, könnyeitek áldásokkal szentelték meg a földjét, zokogásotok felébresztette gyermekeit mindenütt ezen a földön, még az ismeretlen világ sarkaiban is megmozdultak, és jövendölve mondják: készüljetek fel a megváltó utazásra.

 

 

Shepherd Anointed

For unto Ethiopia this day a Shepherd is anointed, yea, as a shepherd gathers his sheep so shall he gather unto God, the generation of Ethiopia even from the end of the earth and lead them high, a nation among nations.

Then shall the inhabitants of the earth know that the Lord our God has not forsaken Ethiopia, and that the mighty is weak against his command, and unto no nation has he given power forever.

Verily I say unto you, woe be unto the persecutors of the shepherd for he is anointed by the Lord our God, therefore one drop of his blood or the least of his apostles whom he has anointed to administer the law to the generations of Ethiopia, or the blood of a prophet within the law, shall break to pieces the oppressors of Ethiopia.

 

A pásztort felkenik

- Mert Etiópia számára ezen a napon felkentek egy pásztort, s ahogy a pásztor összegyűjti bárányait, úgy fogja ő összegyűjteni Isten elé Etiópia gyermekeit, még a világ végéről is, s vezeti őket, a nemzetet a nemzetek között.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 69
Tegnapi: 38
Heti: 138
Havi: 1 987
Össz.: 537 570

Látogatottság növelés
Oldal: Könyvekről - Holy Piby - Rasta Biblia - részlet
Sudhana könyvkiadó - © 2008 - 2024 - golokabolt.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »