Sudhana könyvkiadó

lásd: facebook / sudhana kiadó

Angyalok és démonok

Tündöklők és Bukottak

angyalok és démonok lexikona

 

 

danzig4t.gif

(A Danzig 4. lemezének alternativ boritója.) 

 

A

A’albiel Miháel arkangyal egyik közvetlen segítője.

Aadon A 2. hónap angyala

Aaen A Merkúr napjának angyala.

Aalacho Az éjszaka 11. órájának angyala.

Aall A Merkúr napjának angyala.

Aamon  1.) A PD. ötödik démona. Az Alvilág nagy hatalmú hercege; bagolyfejű, lángköpő, kígyófarkú farkasként vagy emberként  jelenik meg. 40 légió ura. Astaroth egyik segítője, a jövő és a múlt ismerője. Azokkal, akik egyezséget kötnek a Sátánnal, megosztja tudását. Ebben a formájában nem az egyiptomi Ámon istennel, sokkal inkább a szemita Baal Hammonnal azonosítható. 2.) Egyiptomi Napisten. 3.) Az élet és a szaporodás kosfejű egyiptomi istene. 4.) A Satanachiát szolgáló három démon egyike. A Pokol Első Légiójának parancsnoka.

Aanalin Démon; Astaroth és Asmodeus csatlósa.

Aariel Angyal. Nevét egy gnosztikus amuletten találták meg, közvetlenül „Ialdabaoth” isten neve mellett.

Aarom A 2. hónap angyala.

Aaron A Szaturnusz napjának angyala.

Abaa Angyal. Az emberek nemiségéért felelős angyal, kabalisztikus, mágikus szertartásokon szokták kérni a segítségét.

Abadaun Þ Abaddon

Abaddon 1.) A démonok királya, a Pusztító. Egyéb nevei: a Mélység Királya; a Verem Királya.  2.)A Sáskák Vezére.  3.) A hetedik hierarchia démonjainak vezére. Szent János e néven nevezte a Sáskák Királyát. Időnként pusztító angyalként ábrázolják.  4.)Gigantikus, fekete lény, a testét pörgő kerekek borítják. Feladata, rangja ismeretlen. A kezében tartott, forgó kerékből macskadémonok ugranak elő.  5.) A Pokol egyik angyala (kereszténység). A név eredete a héber „abad”, végzet szó. A Végzet Angyala, az Alvilág, a Pokol megszemélyesítője. Ő irányítja a Pokolból felemelkedő sáskák hadait.  Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:12.) 6.) A Pusztítás Angyala. A név a héber „rombol, pusztít” szóból ered. Abaddon a „pusztítás helye”; ilyen értelemben a szó jelentése megegyezik a „Sheol”-lal, vagy a „pokol”-lal. Lásd: Péld.15:11; Péld. 27:20; Jób 26:6. Egy bizonyos helyen megszemélyesítik, hall és beszél: A pokol és a halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel! (Jób 28:22.) A Jelenések könyvében Abaddon már a mélység angyala: Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:11.) A szakértők többsége azt állítja, hogy Abaddon inkább egy bizonyos hely, s nem egy entitás, Mathers azonban a Salamon király kulcsában kifejti, hogy Abaddon az Úr egyik neve.

Abaddown Þ Abaddon

Abadir Démon, Asmodeus csatlósa.

Abagiron Démon, Magoth és Kore csatlósa.

Abahim Démon, Astaroth és Asmodeus csatlósa.

Abai Az éjszaka 11. órájának angyala.

Abalam A Pokol királya, Paimon segítője.

Abalim 1.) Þ Abalam. 2.) A Trónus Angyalainak közös neve; Nagy Angyalok. Arelimnek is nevezik őket.

Aban 1.) Vízi szellem (zoroasztrianizmus). 2.) Angyal, a víz angyala.  Az Október, valamint a hónap 10. napjának angyala.

Abariel Angyal. A szertartási mágiát végrehajtókat segítő angyal; nevét a hold 2. pentákulumán találták.

Abasdashon Az éj ötödik órájának démona, Moniel, Charaby, Appinel, Dematron, Necorin, Hameriel, Vulcamiel, Semelon, Clemary, Venesear, Samerin, Zantropis, Herphatzal, Chrymos, Palrozin, Nameten, Baymasos, Phaytiel, Neszomy, Uvesalor, Carmax, Vinariel, Kralina és Habalon ura.

Abathar Muzania Þ Abattur

Abatton Nagy hatalmú angyal; az Úr angyala. Az a feladata, hogy démonokat idézzen, és különböző tettek végrehajtására kényszerítse őket.

Abattur 1.) Gnosztikus angyal.  2.) A Holtak Bírája (u.o.) 3.) Az Ítélet Napján mérlegre helyezi a lelkeket, az emberek tetteit. Neve perzsa eredetű, jelentése: Mérleghordozó (Mandeánusok földje). A Sarkcsillag Angyalának is nevezik.

Abdalok  1.) Titokzatos lények csapata az iszlám hitvilága szerint. Hetvenen vannak, csak Isten ismeri őket. Munkájuk létfontosságú a világ fennmaradása szempontjából. Nem halhatatlanok, de amikor egyikük elpusztul, az Úr egy új abdalt állít a helyére. A zsidó misztikában is meghalálható karakterek. 2.) Þ Apkalluk

Abdia Angyal; neve Salamon pentagrammájának külső körén jelenik meg.

Abdiel 1.) A Hit Angyala. Isten Szolgája. Az Édenkert teremtése után a Földön uralkodó angyal, Miháeltől kapta a hatalmát. Satan kerubnak álcázva felkereste, és kérte, engedje meg neki, hogy lássa az Édenkert csodáit. Abdiel nem ismerte fel a látogatót, eleget tett kérésének – így kerülhetett sor arra, hogy a Kígyó megrontsa az első emberpárt. 2.) Az arab „abd”, rabszolga szó alapján az Úr Rabszolgája. 3.) Démon; a Rabszolgák Ura. Angyal alakjában jelenik meg. Ellenezte a Satan által vezetett angyalok lázadását, mégis részt vett benne. A szeráfok közé tartozott. Milton (Elveszett Paradicsom) szerint „lángoló szeráf” volt. Ő lesz az, aki a Satan ellen lázadó bukott angyalokat (Ramielt, Ariochot, Arielt) vezeti, ős lesz az, kinek „hatalmas kardja elől” még Satan is megfutamodik. {Vitatott, hogy mindennek van valamilyen gyökere a zsidó és keresztény legendákban, vagy csupán Milton gondolta így.}

Abduxuel A Holdon uralkodó démonok egyike.

Abdyel Az 1. hónap angyala.

Abedumabal Angyal; a Grimorium Verum szerint mágikus imával idézhető meg.

Abel A Mennyországba érkező lelkeket 11 társával együtt Abel ítéli meg. A Negyedik Menny angyala, az Úr Napján uralkodik. Keletről kell megidézni. 

Abercaysdon A 7. hónap angyala.

Abgal 1.) A Hét Sumér démon neve; némelyikük halember képében jelenik meg. 2.) A Sivatag Istene (Észak-Afrika; iszlám előtti kor).

Abgalok Þ Apkalluk

Abiel A Zodiákus egyik angyala.

Abigor 1.) A PD. tizenkettedik démona. A Pokolbéli Királyság nagyhercege. Hatvan légiónak parancsol, ismeri a jövőt, a hadi tudományok nagy tudósa. Az alacsonyabb rangú vezérek tőle szokták megtanulni, hogyan kényszerítsék akaratukat katonáikra. Csinos lándzsás lovag képében jelenik meg. 2.) Sethez hasonló démon; fekete szárnyát ezüstfehér sáv szegélyezi. Meztelen a felsőteste; két hatalmas, fekete kardot tart magánál.

Ablayeyll A Vénusz napjának angyala.

Abrac Az 5. hónap angyala.

Abramacyn A Hold napjának angyala.

Abrasax Þ Abraxas

Abrasiel A nap 7. órájának angyala.

Abraxas 1.) Embertestű démon, de a  lába olyan, akár a kígyó. Korbácsot tart a kezében. 2.) Az Őselementál (gnosztikusok ), belőle fakad az öt elem: a Lélek, a Szó, a Bölcsesség, a Hatalom, az Óvatosság. 3.) A gnosztikusok egyik szektája szerint azonos a Legfelső Istennel; ő az, aki a Földre küldte Jézus Krisztust. Mivel a név hét betűjéne értéke 365, vagyis azonos az év napjainak számával, úgy vélték, hogy Abraxas parancsol a 365 erényt megtestesítő 365 istennek. 4.) Bizonyos kutatók az egyiptomi istenek közé sorolják. 5.) A megjelenési formáját illetően is eltérőek a nézetek; vannak, akik szerint kakasfejű, pocakos ember alakjában mutatkozik meg, a lábait kígyók helyettesítik, és csomós farka is van. 6.) Az ő nevéből eredeztethető a misztikus szó, az abrakadabra.

Abrid A nyári napéjegyenlőség angyala. Nevének amuletten való viselése távol tartja a rontást.

Abry A 7. hónap angyala.

Abrys A 3. hónap angyala.

Abrysaf A 11. hónap angyala.

Absamon A 2. hónap angyala.

Abu Jahja A halál angyala, ő emeli ki a lelket a halott testből (iszlám).

Abuifor A 3. hónap angyala.

Abuiori A 2. menny angyala.

Abulik Gonosz démonok (arab).

Abutes Astaroth és Asmodeus csatlósa.

Abuzohar A Hold egyik angyala.

Acacicer Þ Lasas

Achaiah 1.) A 8 szeráf egyike, a türelem angyala, a természet titkainak felfedezője.  2.) Egy bizonyos tartomány neve - Lásd: ApCsel 18:12, 27.: …amikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója…; …mikor pedig Akhájába akara átmenni… A Bika jegyében, az április 21-25 között születettek védelmezője.

Achaniel Paimon csatlósa.

Achchazu Az akkádok mitológiában a láz egyik démona. (A láznak, a járványnak három démona van: Achchazu, Labasu és Labartu.)

Acheliah Angyal. Szenvedélyt, vágyat gerjeszt az emberekben más emberek iránt.

Achsah Angyal. A salamoni  fohász során elmondott imával megidézendő jóindulatú szellem.

Acuar Orieens, Paimon, Ariton és Amayon csatlósa.

Adabiel  1.) A hét arkangyal egyike, a Jupiter és a Mars bolygók ura.  2.) Azonos Abdielle.

Adam Kadmon A zsidó Kabbala szerint az első ember. Szimbóluma a Sephiroth, a teremtés tíz köre. Ő maga a világmindenséget jelképezi.

Adapa Az első emberi lény, aki lelket kapott az Atyától.

Adar-malik Þ Adramelech

Adatiel Angyal. A levegő szelleme.

Adiel A Zodiákus angyala.

Adimironok Oroszlán-gyík alakban megjelenő démonok, melyeknek színe olyan, mintha alvadt vért, sárga gennyet és szürke port kevernénk össze.

Adimus  A keresztény egyházak hosszú ideig a bukott angyalok között tartotta nyilván, de Kr.u. 745-ben az álláspont változott, azóta a Hűségesek közé sorolják.

Adiririon A zsidó misztika egyik angyala, az Úr nagy hatalmú szolgája, az angyalok egyik vezére. Nevének amuletten való viselése védelmet nyújt a rontás minden fajtája ellen.

Adnachiel A Függetlenség Angyala. A 11. hónap angyala, a Nyilas jegy, és a benne születettek védelmezője. Phaleggel együtt ő vezeti az angyalok rendjét.

Adnai Angyal. Neve („Élvezet”) megtalálható a Vénusz bolygó pentákulumán.

Adnarel „Uram az Isten”. A Tél uralkodó angyala.

Adoil  1.) „Isten Keze”. Angyal. 2.) Énokh Második Könyvében említik. Spirituális esszencia, anyagi testtel nem rendelkezik.

Adon Oriens, Paimon, Ariton és Amaymon csatlósa.

Adonai  1.) Az Úr egyik neve. 2.) Angyal; viasz- és tűzmágiával idézhető meg.

Adoniel Az éjszaka 12. órájának angyala. A szerencsejátékosok, az üzletemberek sikert hozó angyala.

Adrael „Isten a Segítőm”. Angyal.

Adramelech 1.) A Démonok Urának főkancellárja; a királyi ruhatár őrzője; a Démonok Tanácsának elnöke. Asszíriában gyermekeket áldoztak neki (tűzáldozat). Öszvér, ritkábban páva alakjában jelenik meg. 2.) A Legyek Rendjének kancellárja. 3.) Sumér ördög. 4.) Olyan, akár Moloch (Asszíriában). 5.) Mather szerint a Sammael közvetlen parancsnoksága alá tartozó tíz fődémon egyike, rangsorban a nyolcadik. 6.) Napisten (Szamaria). 7.) A Tűz Angyala. 8.) Babiloni istenség, gyermekáldozatokat követelt.

Adranus Þ Hadranus

Adrapan Az éjszaka 9. órájának angyala.

Adraste 1.) Þ Andraste. 2.) Þ Trójai hegyi istenség, az igazság harcos istennője; a bosszúálló istennő (vö: Nemezis).

Adriel A hold 28 házát uraló angyalok egyike; a halál egyik angyala, a keleti és a déli szelek őrzője.

Adrirael Beelzebub csatlósa.

Adroziel Az éjszaka 4. órájának angyala.

Aeon 1.) Hosszú idő (görög). 2.) Az örökkévaló angyalok; uralkodójuk: Abraxas. A két lefontosabb Aeon: Pistis Sophia (a bölcsesség nőnemű megszemélyesítője) és Dünamisz (az erő hímnemű megtestesítője). Az Aeonok számát illetően eltérnek a vélemények; a legtöbben úgy vélik, 365-en vannak.

Aeshma 1.) A Dühöngő. Tomboló, haragvó természetű iráni ősdémon. A holtak lelkét próbálja elkapni. Az ő karaktere fejlődött tovább ÞAsmodeussá. Apró, szőrös kis démon, legalább háromezer éve emlegetik. 2.) {Aeshma Daeva} A vágy és a düh párszi démona. 3.) A perzsa mitológia szerint a hét arkangyal egyike.

Af Bri Angyal; az Eső Ura. Kifejezetten kedveli Izrael népét. Esőmágia végrehajtása során idézik meg.

Afarorp Oriens, Paimon, Ariton és Amymon csatlósa.

Afrasiab A Kígyó, amely a szkíták szerint azonos a legfőbb gonosszal, Ahrimannal.

Afray Astaroth és Asmodeus csatlósa.

Afriel Az Ifjúság Angyala. A gyermekek, a fiatalok, a minden emberben meglévő ifjú lélek védelmezője. Életerőt, ifjúi energiákat adhat.

Afrit, Afritok 1.) A gyilkosságok áldozatainak szellemét nevezik így Arábiában. A szellem visszatér, hogy bosszút álljon a gyilkoson. Füst formájában jelenik meg a gyilkosság helyszínén. 2.)Az öt csoportba sorolt dzsinnek közül e a legerősebbek, a leggonoszabbak (iszlám).

Afsi-khof Angyal; a Július és az Augusztus ura.

Aftiel Az Alkony Angyala.

Agab Oriens csatlósa.

Agafali Paimon csatlósa.

Agaliarept 1.) Tábornok. 2.)A Pokol miniszterelnöke.

Agalierap 1.) Közvetlenül Lucifer alá tartozó démon. 2.) Fővezér, a 2. Pokollégió parancsnoka; egyiptomi katona alakjában jelenik meg. Zavart és bizalmatlanságot szít az emberek között. Az udvari összeesküvések leleplezője, a titkok megfejtője. Szolgái: Buer, Gusoyn, Botis. 3.)Tarihimallal együtt Elelogap ura, így közvetve minden vízzel kapcsolatos ügy irányítója.

Agares 1.) A PD. második démona. Báró; sápatag vénember alakjában jelenik meg, krokodilháton lovagol, sólyom ül az öklén. 31 légió vezére. A Pokol keleti részének ura. Háborúban az általa védelmezett sereg legyőzhetetlenné válik: megrettenti az ellenséget, erőt szivárogtat katonái szívébe. A nyelvek ismerője. Földrengést tud gerjeszteni. 2.) Egyes demonológusok szerint csupán 30 légiónak parancsol, viszont nem báró, hanem herceg. 

Agas A Gonosz Szem. Perzsa démonasszony, a betegségekért, a járványok terjedéséért felelős; ő személyesíti meg a kórságokat.

Agateraptor Belzebub egyik fő démona.

Agathion Délben megjelenő szolgadémon. Ember vagy valamilyen állat testében mutatkozik; képes arra, hogy talizmánokba, palackokba, varázsgyűrűkbe bújjon.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 38
Heti: 160
Havi: 2 009
Össz.: 537 592

Látogatottság növelés
Oldal: Könyvekről - Angyalok és démonok - A- Ag
Sudhana könyvkiadó - © 2008 - 2024 - golokabolt.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »